צוואות וירושות

צוואות ירושות

כל אדם קשור לתחום הירושות והצוואות. כאשר אדם מסיים את חייו, אזי יש למלא אחר צוואתו האחרונה, או לחלק את רכושו בהתאם לברירת המחדל החוקית, הקיימת כיום במדינת ישראל.

החוק המסדיר את תחום הירושות והצוואות בישראל הינו "חוק הירושה, התשכ"ה-1965". חוק זה דן בכל ההיבטים הנוגעים לירושות וצוואות, החל מהאופן שבו יש לערוך חלוקת רכוש בהיעדר צוואה ועד לאופן שבו יש לכתוב צוואה, אשר תקבל תוקף חוקי עם מות המצווה. בנוסף, חוק הירושה מסדיר את הדין לגבי התנגדות לקיום צוואה או לחלוקת ירושה. חוק הירושה מסדיר גם את סמכויות מנהל העיזבון, את סמכויות רשם הירושה וסמכויות בית המשפט לענייני משפחה.

מהי צוואה?

צוואה היא מסמך משפטי הנכתב ע"י אדם ומבטא את האופן שבו אותו אדם, מבקש שיחולק רכושו עם מותו. מכיוון שצוואה מהווה מסמך משפטי מהותי וחשוב, עליה להיכתב בדרכים מסוימות, אשר יקנו לה תוקף חוקי. במידה וצוואה נכתבת או נערכת שלא בהתאם לקווים המנחים בחוק הירושה, אזי מדובר בצוואה לא חוקית, שלא ניתן לממש.

סעיף 18 לחוק הירושה קובע כי צוואה יכולה להיכתב במספר דרכים: בכתב יד, בפני רשות מוסמכת, בפני עדים או בעל פה. חוק הירושה גם קובע, כי אם המצווה לא נפטר, אזי הוא רשאי לשנות חלק מהצוואה או את כולה, ככל שיחפוץ.

סוגי צוואות

  • צוואה בכתב: אמורה להיכתב ע"י המצווה בעודו בחיים. כמו כן, כדי שצוואה הנכתבת בכתב יד תהיה צוואה חוקית, עליה לשאת תאריך הנכתב בכתב ידו של המצווה וכן לשאת את חתימתו של המצווה.

  • צוואה הנכתבת באמצעות עדים: אף היא כוללת תאריך וחתימה בכתב ידו של המצווה וצריכה להיערך בפני שני עדים אשר מוטלת עליהם חובה לחתום על הצוואה ולאשר, כי מדובר בצוואה שנכתבה ע"י המצווה, בפניהם. חוק הירושה קובע, כי אדם אשר כתב צוואה בכתב או כתב צוואה בנוכחות עדים, רשאי להפקיד אותה אצל רשם הירושה, פעולת ההפקדה מהווה ראיה לכך שהמצווה אכן ערך צוואה כחוק. ניתן לבקשה בחזרה ולשנותה בכל עת שיחפוץ המצווה.

  • צוואה בפני רשות: היא צוואה הנאמרת בעל פה או נכתבת בכתב יד ונמסרת לאיש ציבור המוגדר בחוק הירושה- שופט או רשם של בית המשפט וכן בפני דיין בבית דין דתי. את הצוואה הנמסרת לידי רשות, אפשר להקריא לפרוטוקול או לחלופין להגישה לגוף השיפוטי. הגוף השיפוטי, בהתאם להוראות חוק הירושה, יאשר ויסמן את הצוואה והסימון יהווה ראייה לכאורה, לעובדה שהצוואה נערכה כדין.

  • צוואה שבעל פה: מכונה גם צוואת "שכיב מרע" ויכולה להינתן בתנאים הבאים: על המצווה להיות משוכנע כי הוא עתיד למות בזמן הקרוב. בנוסף, על הצוואה להימסר בעל פה לשני עדים. בזמן שהמצווה מצווה על העדים, מה ברצונו להוריש ולמי, על העדים לתעד את דבריו בזיכרון דברים ולתעד את הנסיבות, שבהן ניתנת הצוואה. עם סיום מתן הצוואה, על שני העדים לפנות מהר ככל הניתן לרשם הירושה ולהפקיד בידו את הצוואה. עם זאת, צוואה שבעל פה היא צוואה לשעת חירום והיא נועדה לתת מענה בנסיבות חריגות. לכן, קובע חוק הירושה, כי במקרה שבו המצווה לא נפטר בתוך חודש מיום מסירת הצוואה, הצוואה שניתנה בעל פה, תתבטל מאליה.

  • צוואה הדדית היא צוואה הנכתבת באופן הדדי ע"י שני בני הזוג. הכלל קובע, כי צוואה רגילה נכתבת ע"י אדם אחד וכן הכלל המשלים הוא, שאדם יכול להוריש רק את מה ששייך לו. אדם יכול להוריש את רכושו לילדיו. אך כאשר הוא נשוי, אזי הרכוש המשותף שייך לשני בני הזוג ולכן הבעל יכול להוריש רק מחצית מהרכוש המשותף שלו לילדיו. על כן, המונח "צוואה הדדית" מתייחס לסיטואציה, שבה שני בני הזוג כותבים יחדיו צוואה המחייבת אותם ואת הנהנים מהצוואה.כדי למנוע ניצול לרעה של צוואה הדדית כאשר אחד מבני הזוג נפטר ובן הזוג השני מבקש לבטל את הצוואה, עליו להשיב את החלק של בן הזוג שנפטר לעיזבון.

 

חשוב לדעת, חוק הירושה קובע כי צוואה שתכליתה לא חוקית, או מצווה על עשיית דבר מה לא חוקי, או סותרת את תקנת הציבור, אינה תקפה.

עצם העובדה שאדם כתב צוואה, אינה מספיקה כדי לממש את הצוואה לאחר מותו. לשם כך יש לקבל "צו קיום צוואה". יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה לרשם הירושה.

עם הגשת הצוואה לאישור בפני רשם הירושה, תינתן על ידו תקופת ביניים, שבמסגרתה יש לפרסם את הגשת הבקשה לקבלת צו קיום צוואה בעיתונות בעלת תפוצה יומית. במסגרת תקופת הביניים, תינתן לצדדים שלישיים הזדמנות להגיש התנגדות למתן הצו לקיום צוואה. במידה ולא הוגשה התנגדות, אזי רשם הירושה יעניק צו קיום צוואה ואפשר יהיה לממש את הצוואה כחוק.

במידה והוגשה התנגדות לצוואה (למשל, כאשר צד שלישי טוען שהוא זכאי לצוואה, או כאשר צד שלישי טוען שהצוואה נכתבה תחת כפייה) אזי לרשם הירושה אין סמכות לדון בהתנגדות: עליו להעביר את הדיון בהתנגדות לידי בית המשפט לענייני משפחה. אם ההתנגדות נדחתה בבית המשפט לענייני משפחה, יינתן צו קיום צוואה. אם ההתנגדות התקבלה, בית המשפט לענייני משפחה רשאי לבטל את הצוואה, לתקן אותה וכו'.

 

ירושה

צוואה היא פעולה אקטיבית, שבה אדם כותב מסמך, שבו הוא מצווה מה ייעשה ברכושו לאחר מותו. עם זאת, יש אנשים רבים שלא כותבים צוואה מחוסר רצון, חוסר ידע או עוני, שלא מצדיק בעיניהם צורך לכתוב צוואה. במקרים כאלו, קובע חוק הירושה ברירת מחדל ,"ירושה על פי דין", כי הרכוש של הנפטר יועבר באופן שווה לילדיו ולבן או בת זוגו בהיעדר צוואה.

מימוש ירושה

מימוש ירושה הינו הליך הדומה מאוד מימוש צוואה. יש לפנות לרשם הירושה, אך גם להגיש בקשה הנקראת "בקשה למתן צו ירושה". תינתן תקופת ביניים בה יש לפרסם את דבר הבקשה בעיתונות בעלת תפוצה יומית. במהלך תקופת הביניים, תינתן אפשרות לצדדים שלישיים להתנגד לצו הירושה.

במידה ולא הוגשה התנגדות, יינתן צו ירושה. לאחר מכן אפשר יהיה לממש את הירושה. במידה והוגשה התנגדות לצו הירושה, יורה רשם הירושה על העברת הדיון בהתנגדות, לבית המשפט לענייני משפחה.

 

לפרטים נוספים וליצירת קשר לחץ/י כאן