מהי ועדת ביקורת?

ועדת ביקורת היא מוסד של ביקורת פנימית הקיים בתאגידים מסוגים שונים, דוגמת חברות, עמותות, מלכ"רים ורשויות מקומיות. ועדת ביקורת מבקרת ומפקחת על פעילותם של כל המוסדות והאורגנים האחרים בתאגיד. בין היתר, הוועדה בודקת את התנהלותו הכספית של התאגיד, את יעילותן וסבירותן של ההחלטות המתקבלות בו, את עמידתו בדרישות החוקים הרלוונטיים והאם התאגיד פועל בהתאם למטרותיו ולתקנון הפנימי שלו. ועדת ביקורת אינה גוף בעל סמכויות ביצועיות, ותפקידיה הם לבדוק, לחקור ולהגיש את מסקנותיה ואת המלצותיה, בעל פה או בכתב, לגורמים הרלוונטיים בתאגיד. לעתים פועל לצד הוועדה או במקביל לה גם מבקר פנימי מקצועי.

 

בישראל מעוגנת פונקציית הביקורת הפנימית בגופים ציבוריים בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992. בגופים פיננסיים (בנק, חברת ביטוח), בחברות ציבוריות ובגופים נוספים נדרש מינוי מבקר פנימי מכוח החוקים המסדירים את פעולתם. יתר הגופים החייבים במינוי ע"פ חוק של מבקר פנימי הם: חברות ציבוריות (נסחרות בבורסה), חברות ממשלתיות, גופים ציבוריים (משרדי ממשלה וגופים נתמכים על-ידה), רשויות מקומיות ואגודת שיתופיות.

ביקורת המדינה חלה על קשת רחבה של גופים מהמגזר הציבורי ובהם משרדי הממשלה, מוסדות של המדינה, רשויות מקומיות, תאגידים סטטוטוריים וחברות ממשלתיות ועל גופים נוספים – לרשימה מלאה של גופים אלו לחץ כאן.

 

ייצוג משפטי לעומד מול ועדת ביקורת

בפסיקה נקבע כי עומדת לעובד הזכות להיות מיוצג על ידי עורך דין בפני ועדת משמעת הדנה בעניינו.

להליכים משמעתיים בועדות ביקורת ייתכנו השלכות מרחיקות לכת. בכוחם לקטוע מסלול של לימודים אקדמאיים, לחסום אפשרויות תעסוקה בעתיד, למנוע קידום מקצועי במקום עבודה ואף להוביל להרחקתו של בעל מקצוע ממפעל חייו, לגדוע את מקור פרנסתו ולפגוע בשמו הטוב.

בשל השלכות פוגעניות אלו, יש מקום לקבל ייעוץ משפטי כבר בשלב הבירור או החקירה המשמעתית, וזאת במטרה לשכנע שאין מקום לנקוט בהליכים משמעתיים.

הצורך החיוני בייצוג משפטי מתעורר ביתר שאת, שעה שכבר נפלה החלטה לנקוט בהליכים משמעתיים ולהאשים בעבירות משמעת.

כל מי שנתון לחקירה משמעתית או להליך משמעתי רשאי להתייעץ עם עורך דין על פי בחירתו ולהיות מיוצג על ידו.

 

במשרדנו אנו מייצגים ומלווים אנשים העומדים מול ועדות ביקורת של גוף מבקר, כגון: עיריות, בנקים, והגופים המבוקרים ע"י מבקר המדינה.

באמתחתנו שורת הצלחות מול גופי ביקורת במסגרתן הצלחנו להגן באופן מיטבי על שמם הטוב ופרנסתם של נחקרים רבים.

לפרטים נוספים וליצירת קשר לחץ כאן.

 

 

ועדות ביקורת