סגירת תיקים

עפ"י העילות המנויות בחוק

שאלות נפוצות - סגירת תיק מחוסר אשמה /מחוסר עניין לציבור /מחוסר הוכחות

 

מתי נפתח תיק פלילי ?

בעת שאדם נחקר במשטרה נפתח תיק פלילי. כל עוד מתנהלת החקירה כנגד הנחקר מצוי התיק במצב המכונה תיק מב"ד (כלומר ממתין לברור דין). בתום החקירה מחליט קצין החקירות אם לסגור את התיק מעילות שונות, או להעבירו לתביעה בצירוף המלצה להגשת כתב אישום. הפרקליטות מקבלת החלטה אם להגיש כתב אישום או להחזיר את התיק להמשך חקירה או לסגור אותו מעילות שונות.
 

אפיון התיק כ"ממתין לברור דין" נותר כך גם אם התיק הומלץ לסגירה אך טרם נסגר בפועל. סטאטוס התיק לא משתנה בעת הגשת כתב אישום והוא עדיין מצוי במצב מב"ד. בתום המשפט ישונה מצב של התיק במרשם הפלילי,אז ירשמו בו תוצאות פסק הדין. 

במקרה בו לא הועמד החשוד לדין, ייסגר התיק נגדו והוא לא יופיע ברשימת התיקים הממתינים לברור דין. יחד עם זאת, בדרך כלל יופיע תיק זה בקובץ פנימי של המשטרה בקובץ מיוחד הכולל תיקים אשר נסגרו ובהם לא הועמד החשוד לדי, קובץ נזה נקרא "קובץ הרישומים האחרים". קובץ הרישומים האחרים מוצג על ידי המשטרה בפני גורמים שונים כפי שמאשר החוק, אלא במקרה בו נסגר התיק מעילה של העדר אשמה פלילית.

 

מה ההבדל בין רישום משטרתי לרישום הפלילי ?

המרשם הפלילי כולל רישומים של הליכים פליליים שהסתיימו בבית משפט לרבות פרטי הרשעות, עונשים וקביעות אחרות של בית משפט באשר להרשעתו או חיובו בדין של נאשם בהליך פלילי (שאינו תעבורה) בשל עבירות פשע ועוון. המרשם כולל גם רישומים אודות החלטות בתי משפט לנוער הנוגעות לקטינים אשר נקבע לגביהם כי ביצעו עבירה פלילית, החלטה על צווי מבחן, צווים בדבר התחייבות להימנע מעבירה, צווים לביצוע שירות לתועלת הציבור (לרבות כאלו שניתנו ללא הרשעה) וקביעות שיפוטיות לפיהן הנאשם אינו מסוגל לעמוד לדין מטעם של אי כשרות פלילית.
 

רישום משטרתי כולל פרטי תיקים שלא הוגשו בגינם כתב אישום ואשר נסגרו בפרקליטות או ביחידת התביעות של המשטרה, או תיקים פתוחים, שטרם הוחלט באם להגיש בגינם כתבי אישום. הרישום כולל גם פרטי תיקים שהוגשובהם כתבי אישום אך עניינם טרם הוכרע בבית המשפט. הרישום מכיל גם תיקי חקירה שנסגרו מהעדר עניין לציבורוחוסר ראיות. הרישום כולל גם רישומי משטרה פנימיים הנוגעים למהלכי חקירה ומשפטים בתהליך (נקרא תיקי מב"דשמשמעותו ממתין לבירור דין).  הרישום המשטרתי כולל גם רישומים של המשטרה הנוגעים להרשעות פליליות הרלוונטיות להוצאת תעודת יושר לצורך פסילה מתחומי עיסוק שהוגדרו, ירשמו אך ורק במרשם הפלילי, ולא ברישום המשטרתי. לפרטים נוספים אודות המרשם הפלילי ומחיקת רישום פלילי (מחיקת "עבר" פלילי) ראו כאן. פרק זה נייחד כאמור לדיון ברישומים המשטרתיים, השלכותיהם הפוגעניות ומה ניתן לעשות בעניין זה.

 

מה זה גניזת תיק חקירה משטרתי ?

חומר החקירה המשטרתי מועבר לתביעה (הפרקליטות או יחידת התביעה המשטרתית) כאשר קיימת הסדרה בדין אילו תיקים יועברו לטיפולה של הפרקליטות ואילו ליחידת התביעות של המשטרה. הדין מסדיר גם מי הגורם המוסמךלסגור את התיק או להגיש בגינו כתב אישום. הכלל הוא שהפרקליטות מטפלת בתיקים החמורים והמורכבים. במידת הצורך התיק מוחזר ליחידה החוקרת בצרוף הנחיות להשלמת החקירה או לסגירת התיק על פי עילות הגניזה הקבועות בדין.

 

מהן עילות הגניזה של תיקי חקירה ?

 

סגירת תיק בעילה של חוסר אשמה פלילית:

במידה והתברר לאחר קבלת התלונה כי המעשה לא מהווה עבירה פלילית.
 

סגירת תיק בעילה של חוסר ראיות:

במידה והתברר כי המעשה מהווה עבירה אך אין ראיות כי נעברה עבירה בידי החשוד, או כי חומר הראיות שנאסףאמנם מעורר ספק בדבר חפותו של החשוד אך אין בו בדי כדי להעמיד לדין, מהסיבה שאין סיכוי סביר להרשעה. עילה זו כוללת טענה של התיישנות העבירה לפיה חלפה תקופת התיישנות הקבועה בחוק.


סגירת תיק בעילה של חוסר עניין לציבור:

עילת העדר עניין לציבור נוגעת בנסיבות שאינן מצדיקות המשך חקירה או העמדה לדין. עילת סגירה זו תביא בחשבוןמגוון שיקולים כמו: חומרת העבירה, העונש על העבירה שנקבע בחוק, נסיבות ביצוע העבירה, היקף הנזק שהמעשה גרם, שכיחות ההתנהגות העברינית הנדונה, ההשפעה השלילית של המעשה על מרקם חיי החברה ועל סדרי שלטון תקינים. יובאו בחשבון שיקולים נוספים הכוללים את משך הזמן שבו נמשכה הפעילות העברינית, משך הזמן שחלף מאז בוצע המעשה, תחכום ושיטתיות בביצוע העבירה.

 

חוסר עניין לציבור מוגדר ביחס לנסיבות העברה עם הסתכלות על קביעת המחוקק כי התנהגות מסוימת היא בגדר מעשה פלילי. למול האינטרס הציבורי כי חשוד בביצוע עבירה יועמד לדין, עומד אינטרס חברתי של אי העמדה.נשקלים במכלול השיקולים גם גילו ומצב בריאותו של החשוד, עברו הפלילי ונסיונות לשקמו, קורותיו עד לביצוע מעשה העבירה ולאחר מכן, מידת שיתוף הפעולה שלו עם רשויות החוק, הליכים מינהליים ואחרים שהוא צד להם ועונשים שהוטלו עליו. בשיקול האם לסגור את התיק בעילת חוסר עניין לציבור קיים משקל מיוחד להשלכות האפשריות בקיום הליך פלילי כנגדו.

שיקולי חוסר עניין לציבור לוקחים בחשבון את נפגע העבירה ופרטים מהותיים מתוצאות העבירה ביחס לקורבן מידת הפגיעה בה \ בו, תיקון הנזק שנגרם לקורבן או האפשרות לתיקונו, העמדה הסלחנית של הקורבן כלפי החשוד, או הסדר מניח את הדעת בין החשוד לקורבן.

אינטרסים של המדינה מהווים מרכיב חשוב בשיקולי חוסר עניין לציבור. נהוג לשקול בכובד ראש נושאים בעלי ערך ביטחוני, מדיני או ציבורי, המחייבים שלא להגיש כתב אישום. השיקולים הם רחבים עד כדי זהירות מפגיעה באינטרס חברתי כגון חופש הביטוי, שיקולים מוסדיים של התביעה ובתי המשפט כגון הסכמים עם עדי מדינה והסדרי טעון. נושא נוסף המהווה שיקול בהחלטה על "חוסר עניין לציבור" מצוי בשאלה הפרקטית של סדרי עדיפויות מצד גורמיהתביעה ובתי המשפט, תוך התחשבות במשאבי כוח אדם וזמן העומדים לרשותם.

 

מה ההבדל בין סגירת תיק מחוסר ראיות לסגירת תיק מחוסר אשמה ?

תיק חקירה שנסגר בעילה של "חוסר עניין לציבור" משמעו שהיו בתיק די ראיות בכדי להעמיד את החשוד לדין ואולם שיקולים של עניין לציבור בנסיבות תיק זה היו אלו שגרמו לסגירתו בעילה זו. תיק ש"חוסר עניין לציבור" הינה עילת סגירתו עדיין מופיע במרשם המשטרתי.  

תיק חקירה שנסגר בעילה של "חוסר ראיות" משמעו שעוצמת הראיות לא הייתה מספיקה בכדי לבסס כתב אישום אשר יוכח מעבר לכול ספק סביר. תיק ש"חוסר ראיות" הינה עילת סגירתו עדיין מופיע במרשם המשטרתי.
תיק חקירה אשר נסגר בעילה של "חוסר אשמה" אינו רשום במרשם הפנימי המשטרתי.

 

בקשה לשינוי עילת סגירה:

קיימת אפשרות לשינוי עילת סגירת תיק במקרים מסוימים. תיקי חקירה אשר נסגרו בעילה של "חוסר עניין לציבור" או "חוסר ראיות" ניתן להגיש לגביהם בקשה לשינוי עילת סגירת החקירה לעילה של "חוסר אשמה".

 

האינטרס של האדם אשר כנגדו קיים תיק סגור בעילת "חוסר ראיות" או "חוסר עניין לציבור" הוא להעבירו לסטאטוס של "חוסר אשמה" היות ותיקים המסווגים "חוסר ראיות" או "חוסר עניין לציבור" נשארים רשומים במרשם הפנימי המשטרתי (וכמו שהוסבר מעלה, אין המדובר ברישום פלילי אם כי רישום משטרתי פנימי שעדיין עלול להוות חסם בדרכו המקצועית העתידית של האדם שכנגדו עומד התיק).
לפיכך, למי שקיים תיק כנגדו קיימת חשיבות לפעול לשנות את עילת הסגירה ל"חוסר אשמה" שהרי גם תיק חקירה סגור בעילות "חוסר עניין לציבור" או "חוסר ראיות" משאיר את חותם ואילו עילה של "חוסר אשמה" תאפשר ל"בעל התיק" להיות "נקי" מרישום מכתים.

לפרטים נוספים וליצירת קשר לחץ/י כאן

© 2021 by ShanyLaw.com

 Fax: 02-533-5704

Office:  03-609-2922

אבן גבירול 2, בית אליהו, קומה 8, תל-אביב

2 Eben Gvirol St., Eliyahu Building, 8th Floor

Tel-Aviv, Israel

לקבלת ייעוץ מיידי: