עבירות מין

שאלות נפוצות בתחום עברות מין 

 

מהי עברת מין ?

עברת מין הינה הגדרה כוללת לפעולה אקטיבית של צד אחד כלפי צד שני הקשורה במיניות בעוד הצד השני אינו משתף פעולה במקרה אחד או מתנגד במקרה האחר. עבירות מין כוללות מגע גופני עם קורבן, פניה בצורה פוגענית ומעליבה בעלת יחוס מיני והצגת מראות מיניים. עבירות המין קשורות במעשים בעלי קשר מיני בניגוד לרצון הקורבן.

ניתן לסווג את עבירות המין במספר רמות כשבחמורה מעורבת תקיפה פיזית של קורבן, פחות חמורות במדרג עבירות המין הן מעשים מגונים או אמירות בעלות הקשר מיני בניגוד לרצון הקורבן. בעת שהקורבן הוא קטין ו\או חסר ישע ו\או שמעורבת אלימות ו\או איום בביצוע העברה, מיוחסת לעברה חומרה רבה יותר.

מה האינטרס של מתלוננת \ מתלונן על עברת מין ?

האינטרס של המתלוננת \ המתלונן על עבירות מין הוא לטפל בעניין במהירות האפשרית, להיות מלווה משפטית ולמסור ללא דיחוי תלונת אמת סדורה, ברורה ומפורטת.

הצגת העובדות באופן נכון מיעל את תהליך בירור וחקירת המקרה על ידי הרשויות. קיימת חשיבות גדולה לדעת ולהפנים את המשמעויות של הגשת תלונה והזכויות כמו גם החובות החלות על מתלוננת \ מתלונן. האינטרס העליון של מתלוננת\מתלונן הוא שימוצה הדין עם הפוגע \ הפוגעת בתהליך חושפני עד כמה שפחות.

 

מה האינטרס של נילון (האדם שכנגדו הוגשה תלונה) בעברת מין ?

האינטרס של הנילון (האדם שכנגדו מוגשת התלונה) הוא להתמודד בדרך האמת ומהר כל הניתן עם התלונה והשלכותיה. על מנת שההתמודדות עם התלונה תהייה יעילה, יש צורך להבין את התהליך המשפטי, את פרטי התלונה ולהיערך לחקירה בגינה. קיימת חשיבות מכרעת להציג את גרסת הנילון בדרך סדורה, כאשר העובדות עומדות למבחן ללא פרטים שאינם רלוונטיים למקרה ולבחינת גרסאות הצדדים. האינטרס העליון של הנילון הוא לסיים את הפרשה מוקדם ככל הניתן, עוד בשלב בירור התלונה, לפני שנפתח נגדו הליך פלילי  ובדיסקרטיות האפשרית.

 

מה ההבדלים בין עברות המין השונות ?  הסברים ודוגמאות

"הטרדה מינית" הפכה למטבע לשון בסגנון הדיבור בישראל ולמעשה לא קיימת מודעות ציבורית להבדלים בין עברות המין, פסקה זו מיועדת לעשות סדר בין המונחים המשפטיים וסוגי עברות המין: מעשה מגונה - הטרדה מינית - מעשה סדום.

 

מעשה מגונה:

החוק וקובע כי מעשה מגונה הוא "מעשה של גירוי, סיפוק או ביזויי מיניים הנעשה ללא הסמכת אחד הצדדים". הגדרה רחבה זו מכסה  מגוון מעשים בהם נכללות עבירות נגיעה ועבירות חשיפת איברים מוצנעים בפומבי. מעשה מגונה הוא הגדרת "סל" להתנהגות בעלת אופי מיני שאינה מוסרית ואינה צנועה. "מידת העבירה" מושפעת מהתחושה הסובייקטיבית של הנפגעת \ הנפגע, הסביבה בה מתקיימת העבירה, מומנט האירוע ועוד. המעשה המגונה מקיים פגיעה חברתית רחבה ממנה סובלים קרבן העבירה, מבצע העבירה והאנשים שלא מנעו את האירוע. לעיתים מתבצעת העבירה בעת חציית גבול בין מותר לאסור מבחינת מבצע העבירה מסיבה של חוסר תשומת לב ורגישות לצד הנפגע, אך הדבר אינו מוריד מחומרת הפגיעה בצד הנפגע. זוהי העבירה השנייה בחומרתה מבחינת עבירות המין.
 

הטרדה מינית:

כאשר מתבצעות הצעות חוזרות בעלות אופי מיני תוך אי הסכמה מהצד המוצע – מדובר בהטרדה מינית. הטרדה מינית יכולה להיכנס לתחום של סחיטה באיומים, כאשר המעשה הנדרש לסחיטה הינו בעל אופי מיני.

 

לדוגמא: ארוחת צהריים במקום העבודה, יד אחד העובדים מלטפת שוב ושוב את גבה של אחת העובדות. העובדת זזה בחוסר נוחות ומזיזה את ידו של הגבר ממנה הלאה בעוד היא מחייכת. החברים לעבודה מעירים לבחור שהוא מטריד מינית וכולם נהנים מהבדיחה. 
יש לשים לב לכך שאחד מהמאפיינים של הטרדה מינית הוא הטענת על פעולה בהיסח הדעת, טענה שאינה יכולה להישמע בקשר עם עבירות מין כגון אונס, מעשה סדום או אפילו מעשה מגונה. "היסח הדעת" הזה טומן בחובו חשיפה לפלילים, לסנקציות כלכליות ואיום לשם הטוב. הסכנות האלו מאיימות על מבצע העבירה, על מנהליו במקום העבודה, על עמיתיו ועל הארגון בו הוא עובד.

יש לשים לב לכך שהטרדה מינית מתקיימת גם בעת התייחסות מודעת ומתמשכת למיניותו של הקורבן, לרבות בשפה, בנגיעה, אף אם מדובר בביזוי מיני וכל מעשה שלא נעשה תוך שיתוף פעולה מלא של הצד השני - הצד הנפגע. אין משמעות לתחושתו או אמונתו של עושה המעשה אלא לתחושתו של המתלונן שהרי - אי חציית קו אדום אצל אחד אינה מלמדת על אי חציית קו אדום אצל רעיהו. זו למעשה הסיבה לכך שחלק מהגדרת "מעשים מגונים"בעיני החוק הינה הגדרה סובייקטיבית, התלויה לחלוטין במתלוננת \ במתלונן.

 

מעשה סדום

מעשה סדום מוגדר בסעיף 347 לחוק העונשין באופן הבא: החדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם. הדין קובע כללים מיוחדים להתקיימות ביצוע מעשה סדום בבני אדם בטווח גילאים מסויים תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה. החוק מתייחס באופן פרטני לביצוע מעשה סדום על ידי מטפל נפשי ובמקרה כזה ניתן להבין כי העושה, כאילו עשה את המעשה תוך ניצול יחסי תלות. החוק מבחין גם בעשיית המעשה תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות.

 

מהי בעילה אסורה בהסכמה ?

עבירה זו מורכבת משלושה תנאים מצטברים שבלי התקיימותם לא ניתן להרשיע: בעילה + אסורה + בהסכמה.

התנאי הראשון הוא ההתנהגות "בעילה" אשר מוגדרת בסעיף 346 לחוק העונשין כך: החדרה של איבר או חפץ לאיבר המין של האישה (אין משמעות אם עובר העברה הוא גבר או אשה).

התנאי השני הוא "הסכמה" ובמקרה זה על האשה לתת את הסכמתה לביצוע המעשה.

התנאי השלישי הוא האיסור החוקי אשר חל על בעילת אשה בהתקיים אחד מהמצבים הבאים:
1) אשה שטרם מלאו לה 14 שנה
2) אישה נשואה אשר טרם מלאו לה 16 שנים וכאשר הבועל איננו בעלה
3) אשה בטווח הגילאים 16 - 18 כאשר הבעילה נעשתה תוך כדי ניצול יחסי תלות, חינוך, מרות, השגחה או הבטחת שווא לנישואין
4) אישה מעל גיל 18 כאשר הבעילה נעשתה תוך כדי ניצול יחסי שירות או מרות
5) האישה מעל גיל 18 כאשר הבעילה נעשתה על בסיס הבטחת שווא לנישואים או התחזות של הבועל לרווק חרף היותו נשוי

כאשר הבעילה מתקיימת בהסכמת האשה אשר מצויה בטווח הגילאים 14 - 16, ופער הגילאים בינה לבין הבועל איננו עולה על שלוש שנים, לא מדובר בעבירה פלילית.

 

תלונת שווא:

62% מהתיקים בגין הטרדה מינית שטופלו על ידי פרקליטות המדינה בשנת 2012 נגנזו, רובם מחוסר ראיות. מהנתונים עולה כי חלק קטן בלבד מהתלונות המיניות המוגשות במשטרה מגיעות להגשת כתב אישום פלילי.

משטרת ישראל פרסמה נתונים לפיהם בשנת 2012 נפתחו 515 תיקי הטרדה מינית. רק שליש מתוכם (146 תיקים), הגיעו לפרקליטות.  בסופו של תהליך מתוך  רק ל- 25 מהם הוגשו בגין הטרדה מינית.

מהנתונים שפורסמו עולה כי מתוך 216 תיקים שטופלו בפרקליטות בגין הטרדה מינית בשנת 2012, נסגרו 135. מתוך התיקים שנסגרו רק 11 נסגרו בעילה של חוסר אשמה. 83 מהתיקים נסגרו בשל חוסר ראיות ו- 28 תיקים נסגרו לאחר שנמצא כי הנסיבות אינן מצדיקות העמדה לדין או מחוסר עניין לציבור.

תובעת בפרקליטות מבהירה בראיון לעיתון הארץ כי "לעתים יש בעיה שאין תימוכין לעדות המתלוננות, או שנשים לא מביעות את ההתנגדות הדרושה בחוק כדי להאשים בעבירה כזו. הגשת כתב אישום תלויה בהתנגדות ובשאלה אם קיימים יחסי מרות. אין דרך להגיש כתב אישום אם אין ראיות. המנדט של הפרקליטות הוא לבחון אם יש סיכוי סביר להרשעה. אי אפשר להגיש נגד החשוד בהטרדה כתב אישום רק כי התנהגותו הייתה לא מוסרית". התובעת הוסיפה כי "לא כל הטרדה מינית היא פלילית".

 

© 2020 by Look Designs

 Fax: 02-533-5704

Office:  03-609-2922

אבן גבירול 2, בית אליהו, קומה 8, תל-אביב